Кэйс судалгаа
Энэхүү кейс судалгаа нь Монгол Улc ОҮИТБС-ын тайлан гаргах үйл явцыг хэрхэн цахим тайлагналын системд
шилжүүлсэн талаар өгүүлэх болно. Энэхүү судалгаанд дараах асуудлыг оруулсан. Үүнд:
• Анхдагч асуудлыг хэрхэн тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийсэн тухай;
• Системийг хэрхэн хөгжүүлэн, боловсруулсан тухай;
• Систем хэрхэн ажилладаг тухай;
• Тулгарсан асуудал, бэрхшээлууд, сургамжууд.
Энэхүү кейс судалгааны хавсралтад системийн техникийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан болно.
Энэхүү кейс судалгаа нь цахим тайлагналын системийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, нэмэлт сайжруулалт
хийгдэж байх үед бичигдсэн тул энэхүү судалгаанд тухайн хугацаанд л хамаарах ажлын дүн шинжилгээ орсон.
Одоо хэрэгжиж буй төслийн шат дуусахад буюу 2017 оны эхэнд энэхүү судалгааг дахин шинэчлэх болно.

 ОҮИТБС онлайн системийг хэрхэн боловсруулж, хэрэгжүүлсэн тухай тайлан