Монгол Улсын Хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2006 оны 07 сарын 08 өдөр                                                     Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 ... 48 дугаар зүйл. Мэдээ тайлан гаргах

... "48.10.  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тухайн жилд борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөрийг хэмжээг дараа оны 1-р улиралд багтаан нийтэд мэдээлнэ". ....

... 66 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
... “66.1.2. Энэ хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан мэдээ, тайлан, төлөвлөгөөг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсхүл хуурамч мэдээ, тайлан гаргасан албан тушаалтныг 100000-500000 хүртэл, хуулийн этгээдийг 500000-1000000 хүртэл төгрөгөөр торгох;”... 

Ашигт малтмалын тухай хууль татаж авах

 

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ

2009 оны 07 сарын 16 өдөр                                                   Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

  ... 28 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг

... "28.6.4.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35.3-35.5, 36.1, 36.2, 39.1, 45.1, 45.2, 47.1, 47.5, 47.6, 48.7-48.10-т заасан үүргийг биелүүлэх;"

... 50 дугаар зүйл. Цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

 ... "50.1.5.энэ хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан үүргийг биелүүлээгүй албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5-8, компанийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 8-10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх;"...

Цөмийн энергийн тухай хууль татаж авах

Газрын тосны тухай хууль татаж авах