ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

 

Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төсөлтэй эндээс танилцана уу. 

Энэ хуулийн зорилт нь эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлыг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх, зохион байгуулахтай холбоотой оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.