Онцлох тоо, баримт

Засгийн газар болон компаниудын ОҮИТБС-ын тайлан гаргалт ба аудитын нэгтгэлд хамрагдсан байдал 2006-2013 он /компанийн тоогоор/

Аудитын өмнө - Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, Компанийн төлсөн төлбөр 2006-2012 он /сая.төгрөг/

Аудитын дараа - Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, Компанийн төлсөн төлбөр 2006-2012 он /сая.төгрөг/

Уул уурхай, газрын тосны компаниудын улсын төсвийн урсгал орлогод оруулж буй хувь нэмэр 2006-2012 он /сая.төгрөг/

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, компанийн төлсөн төлбөр хооронд гарсан тайлбарлагдаагүй үлдсэн цэвэр зөрүү 2006-2012 он

Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2006-2012 оны 7 удаагийн нэгтгэл тайлангийн тойм

Он Хэвлэгдсэн огноо ЗГ-ын тайлан /компани/ Компанийн тайлан /компани/ Аудитад орох материаллаг босго /төгрөг/ Аудитын нэгтгэлд хамрагдсан компаниуд

ЗГ-ын орлого /төгрөг/

Компанийн төлбөр /төгрөг/ Зөрүү /төгрөг/ Нэгтгэл хийсэн аудитын консорциум
2006 2007/12 134 64 200 сая төг < 25 467,2 тэрбум 492,3 тэрбум 4 тэрбум Австралийн Крэйн Вайт энд Ассошиэтс
2007 2009/10 184 103 200 сая төг < 38 748,8 тэрбум 745,0 тэрбум 775,1 сая Малайз, Монголын Эрнст энд Янг
2008 2010/05 184 113 100 сая төг < 46 685,6 тэрбум 686,0 тэрбум 420 сая Их Британи, Монголын Харт Нойрс лтд, Улаанбаатар аудит корпораци ХХК
2009 2011/06 363 129 50 сая төг < 101 737,5 тэрбум 737,5 тэрбум 58,1 сая
2010 2012/01 478 273 50 сая төг < 150 1ихнаяд 275тэрбум 1 ихнаяд 275 тэрбум 0,3 сая
2011 2012/11 518 300 40 сая төг < 200 2 ихнаяд 150тэрбум 2 ихнаяд 150 тэрбум 75,0 сая
2012 2013/12 1829 1527 40 сая төг < 200 1 ихнаяд 593тэрбум 1 ихнаяд 594 тэрбум 360,9 сая Их Британи Мооре Стефенс лтд, Далайван аудит ХХК
2013 - 1617 1198 40 сая төг < 250 гэрээ байгуулсан, нэгтгэл ажил хийгдэж буй