Онцлох тоо, баримт

Засгийн газар болон компаниудын ОҮИТБС-ын тайлан гаргалт ба аудитын нэгтгэлд хамрагдсан байдал 2006-2019 он /компанийн тоогоор/Аудитын өмнө - Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, Компанийн төлсөн төлбөр 2006-2019 он /сая ₮/

 

Аудитын дараа - Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, Компанийн төлсөн төлбөр 2006-2012 он /сая.төгрөг/

Уул уурхай, газрын тосны компаниудын улсын төсвийн урсгал орлогод оруулж буй хувь нэмэр 2006-2019 он /сая.төгрөг/

 

Улсын төсөвт оруулсан орлогын дүн (Эзлэх хувь, тэрбум ₮) 2006-2019

 

 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого, компанийн төлсөн төлбөр хооронд гарсан тайлбарлагдаагүй үлдсэн цэвэр зөрүү 2006-2019 он

Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2006-2019 оны 14 удаагийн нэгтгэл тайлангийн тойм