Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ - 2019 оны байдлаар