Журам, Заавар

Нэр Огноо
1 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хянан зохицуулах үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөлийн шинэчлэн найруулсан ажиллах журам  2017.12.21
2 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн ажиллах журам  2017.11.15
3 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг орон нутагт хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий дэд зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм 2013.12.23
4 Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 2011.09.12
5 Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2011.06.14
6 ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системийн журам, нээлттэй мэдээллийн бодлого 2016.12.20
7 Төлсөн авсанаа нийтэл эвслийн дүрэм 2017.11.02
8 Монголын ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэгт Компаний төлөөллийг томилох журам 2017.12.21
9 Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийг гадны байгууллагад  төлөөлөх төлөөлөгч томилох журам 2014.12.19
10 Монголын ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэгт төрийн төлөөллийг томилох 2017.12.21
2017.11.15
11 Эрдэс баялгийн гэрээний мэдээллийн сангийн журам 2021.09.14