ОҮИТБС Орон нутаг

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 222-р тогтоолын дагуу Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын дэд зөвлөлийг орон нутагтаа байгуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих чиг үүрэг хүлээсэн. Одоогоор 19 аймаг, нийслэл ОҮИТБС-ын дэд зөвлөл, 4 сум салбар зөвлөлөө байгуулсан ба зарим аймгууд 2015 оны ажлын төлөвлөгөөгөө ирүүлээд байна. Дэлгэрэнгүйг доорхи хүснэгтээс үзнэ үү.

д/д Орон нутаг Шийдвэр Огноо Ажлын төлөвлөгөө Ажлын тайлан 
1 Архангай Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/05/20 2020 он 2022 он  2023 он 2024 2023
2 Баян-Өлгий Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017/05/31 2020 он 2022 он  
3 Баянхонгор Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/06/11 2015 он 2022 он 2023 он  
3.1

Галуут сум

Сумын Засаг даргын захирамж 2014/10/10    
4 Булган Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017/02/06

2020 он 2022 он 2023 он 2024

2023
4.1

Бүрэгхангай сум

Сумын Засаг даргын захирамж 2014/05/30    
5 Говь-Алтай Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/05/22 2020 он  2022 он  2023 он 2024 2023
6 Говьсүмбэр Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/06/20 2015 он  
7 Дархан-Уул Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017/12/26 2020 он  2022 он  2023 он 2024 2023
7.1

Шарын гол сум

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 2018/03/22 2018 он  
7.2

Хонгор сум

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 2018/03/22 2018 он  
8 Дорноговь Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018/01/08 2020 он  2023 он 2024 2023
9 Дорнод Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/10/24 2020 он 2022 он 2023 он  2023
10 Дундговь Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018/01/12 2020 он  
11 Завхан Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017/01/24 2020 он 2022 он 2023 он 2024 2023
11.1

Дөрвөлжин сум

Сумын Засаг даргын захирамж 2013/05/03 -  
12 Орхон Орхон аймгийн Засаг даргын Захирамж 2023/02/01

2022 он   2023 он 2024

2023
13 Өвөрхангай Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014/04/23

2020 он 2022 он

 
14 Өмнөговь

Аймгийн Засаг даргын захирамж

2015/09/23 2020 он 2023
14.1

Цогтцэций

Сумын засаг даргын захирамж 2015/05/20 -  
15

Гурвантэс сум

Сумын  засаг  даргын захирамж 2017/10/16 -  
15 Сүхбаатар Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/09/17 2020 он 2022 он 2023 он  
15.1 Эрдэнэцагаан Сумын засаг даргын захирамж 2018/06/19    
16 Сэлэнгэ Аймгийн Засаг даргын захирамж 2018/01/17 2020 он 2022 он 2023 он  
16.1

Ерөө сум

Сумын засаг даргын захирамж 2017/12/15    
16.2

Орхонтуул сум

Сумын Засаг даргын захирамж 2015/06/04    
17 Төв Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/11/19 2020 он 2022 он  
17.1

Заамар сум

Сумын Засаг даргын захирамж 2017/11/16    
18 Увс Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/05/21 2020 он  2022 он 2023 он 2023
19 Ховд Аймгийн Засаг даргын захирамж 2013/05/31 2015 он  2022 он 2023 он  
20 Хөвсгөл Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014/04/01 2020 он 2022 он 2023 он  
21 Хэнтий Аймгийн Засаг даргын захирамж 2014/06/25 2020 он 2022 он  2023он 2024  
 

Бор-Өндөр сум

Сумын засаг даргын захирамж 2017/10/13    
22 Улаанбаатар Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2021/08/27 2020 он  
22.1

Хан-Уул дүүрэг

Дүүргийн засаг даргын захирамж 2016/01/15    

 

Монголын ОҮИТБС-ын Ажлын хэсэг, Ажлын албанаас санаачилгыг орон нутагт

 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн зарим үйл явдлын тойм 

Огноо Орон нутагт чиглэсэн үйл ажиллагаа
2021.10 сар Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах, чадавх хэрэгцээний суурь судалгаа, мониторинг хийх, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх стратеги, төлөвлөгөө боловсруулах судалгааг хийлгэв.
2014.11.12-15 Дархан-уул аймгийн Шарын гол сум, Орхон аймгийн Эрдэнэт хотод ОҮИТБС-ын өдөрлөг зохион байгуулав.
2014.10.28-29 Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд ОҮИТБС-ын өдөрлөг зохион байгуулав.
2014.10.07-08 Хэнтий аймгийн Норовлин, Дорнод аймгийн Баяндун суманд ОҮИТБС-ын өдөрлөг зохион байгуулав.
2014.09.23-25 Булган аймгийн Бүрэгхангай, Баянхонгор аймгийн Галуут суманд ОҮИТБС-ын өдөрлөг зохион байгууллаа
2014.05.08 Төв аймгийн Заамар сумын ОҮИТБС-ын өдөрлөг - Алт үйлдвэрлэгчдийн холбоотой хамтран зохион байгуулав.
2014.04.25 "Үр дүнд чиглэсэн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаа" чадавхи бэхжүүлэх сургалт, зөвлөгөөн - 19 аймгийн дэд зөвлөлийн дарга буюу аймгийн ЗДО, нарийн бичгийн дарга буюу уул уурхайн асуудал эрхэлсэн газар, хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүд зэрэг нийт 65 хүн оролцов. Зөвлөгөөнөөр аймаг бүрийн 2014-2015 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний төсөл, санхүүжүүлэх боломжит хувилбаруудыг хэлэлцэж, санал солилцов. Аймаг бүр төлөвлөгөөний төслийг дахин хянан, боловсруулж ажлын албанд ирүүлэхээр тогтов.
2013.12.23 Бүсийн чуулгадын хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмж, судалгаанд тулгуурлан дэд зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн дүрмийн төслийг боловсруулж, эцэслэн ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлав.
2013.08-11 сар

ОҮИТБС-ын анхдугаар бүсийн чуулгад

8 сарын 20-нд Ховд аймагт Баруун бүсийн чуулган, 10 сарын 25нд Хэнтий аймагт Зүүн бүсийн чуулган, 11 сарын 22нд УБ хотноо Төвийн бүсийн чуулган, 11 сарын 27нд Дархан-Уул аймагт Хойд бүсийн чуулган тус тус зохион байгуулав.

Чуулганд нийт 20 аймгийн нутгийн удирдлага, олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч, иргэд, иргэний нийгмийн төлөөлөл бүхий 350 гаруй төлөөлөл оролцов.

2013.06.07 Говь-Алтай аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагаас санаачилсан ОҮИТБС-ын анхдугаар чуулган - УБ хотоос ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн зарим гишүүд оролцож, мэдээлэл хийв. Нийт 250 гаруй оролцогчид оролцов.
2013.07.04 "Дэд зөвлөл ба иргэний нийгмийн оролцоо" чадавхи бэхжүүлэх сургалт - УБ - 11 аймгийн Засаг даргын орлогч буюу дэд зөвлөлийн дарга, уул уурхайн асуудал хариуцсан газар, хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн буюу дэд зөвлөийн нарийн бичгийн дарга, орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл бүхий 47 хүн оролцов.
2013.05.17 ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөхөөс бүх аймгийн Засаг дарга нарт Засгийн газрын 222-р тогтоолын хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллах тухай албан тоотыг ОҮИТБС-ын тухай багц мэдээллийн хамт хүргүүлэв.