Ажлын төлөвлөгөө, тайлан
Нэр Татаж авах
34 МОҮИТБС-ын 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
33 МОҮИТБС-ын 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
32 МОҮИТБС-ын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
31 МОҮИТБС-ын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
30 МОҮИТБС-ын 2022 оны үйл ажиллагааны нэмэлт төлөвлөгөө Татаж авах
29 МОҮИТБС-ын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
28 МОҮИТБС-ын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
27 МОҮИТБС-ын 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
26 МОҮИТБС-ын 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
25 МОҮИТБС-ын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
24 МОҮИТБС-ын Дэд ажлын хэсгийн 2020 оны ажлын төлөвлөгөө Татаж авах
23 МОҮИТБС-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
22 МОҮИТБС-ын 2018 оны үйл ажиллагааны ахиц дэвшлийн тухай тайлан Татаж авах
21 МОҮИТБС-ын 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
20 МОҮИТБС-ын Баталгаажуулалтын дүнг бататгах ажлын төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
19 Ашиг хүртэгч эздийг ил тод болгох замын зураг 2017 - 2020 (биелэлтийн явц) Татаж авах
18 МОҮИТБС-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
17 МОҮИТБС-ын 2017 оны үйл ажиллагааны ахиц дэвшлийн тухай тайлан Татаж авах
16 МОҮИТБС-ын 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
15 Ашиг хүртэгч эздийг ил тод болгох замын зураг 2017 - 2020 (шинэчлэгдсэн хувилбар) Татаж авах
14 МОҮИТБС-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
13 МОҮИТБС-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
12 МОҮИТБС-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
11 МОҮИТБС-ын 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
10 МОҮИТБС-ын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
9 МОҮИТБС-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
8 МОҮИТБС-ын 2014 оны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
7 МОҮИТБС-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
6 МОҮИТБС-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
5 МОҮИТБС-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
4 МОҮИТБС-ын 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
3 МОҮИТБС-ын 2012 оны бизнес төлөвлөгөө Татаж авах
2 МОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэх талаар 2011-2013 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл Татаж авах
1 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацаа (2010-2014 он)-ны стратеги Татаж авах