Байгаль орчин

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэдэгт дор дурдсан үнэлгээ хамаарна:

  1. Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ 
  2. Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ 
  3. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 
    1. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ
    2. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
  4. Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 

Байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн сан - http://www.eic.mn/eia/ 

Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосуудаас авна уу