Хураангуй тайлан

ОҮИТБС-ын 2006-2008 оны нэгтгэлийн тайлан
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2009 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2010 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2011 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2012 оны нэгтгэлийн тайлан 
(хураангуй хувилбар)

ОҮИТБС-ын 2017 оны нэгтгэлийн тайлангийн хураангуй
(хураангуй хувилбар)