Видео хичээл

1. ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системд бүртгүүлэх болон нэвтрэх хэсэг

2. Компаниуд тайлан илгээх

3. Төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагууд тайлан илгээх