Гарын авлага

1. Тайлан гаргагч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан гарын авлага

2. Тайлан гаргагч төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад зориулсан гарын авлага