ОҮИТБС-ЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛДААН

Ажлын хэсгийн хуралдаан

Огноо

Хурлын ирц

Хуралдааны тэмдэглэл

1 Ажлын хэсгийн 34-р хуралдаан 2013-12-13 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
2 Ажлын хэсгийн 33-р хуралдаан 2013-12-03 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
3 Ажлын хэсгийн 32-р хуралдаан 2013-05-15 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
4 Ажлын хэсгийн 31-р хуралдаан 2013-03-27 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
5

Ажлын хэсгийн 30-р хуралдаан

2013-03-06 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
6

Ажлын хэсгийн 29-р хуралдаан

2012-12-14 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй

7

Ажлын хэсгийн 28-р хуралдаан

2012-11-09

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

8

Ажлын хэсгийн 27-р хуралдаан

2012-10-18

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

9

Ажлын хэсгийн 26-р хуралдаан

2012-10-12

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

10

Ажлын хэсгийн 25-р хуралдаан

2012-01-24

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

11

Ажлын хэсгийн 24-р хуралдаан

2011-12-23

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

12

Ажлын хэсгийн 23-р хуралдаан

2011-06-02

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

13

Ажлын хэсгийн 22-р хуралдаан

2011-04-29

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

14

Ажлын хэсгийн 21-р хуралдаан

2010-12-01

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

15

Ажлын хэсгийн 20-р хуралдаан

2010-09-15

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

16

Ажлын хэсгийн 19-р хуралдаан

2010-05-24 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй

17

Ажлын хэсгийн 18-р хуралдаан

2010-05-14

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

18

Ажлын хэсгийн 17-р хуралдаан

2010-01-26

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

19

Ажлын хэсгийн 16-р хуралдаан

2009-12-10

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

20

Ажлын хэсгийн 15-р хуралдаан

2009-11-20

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

21

Ажлын хэсгийн 14-р хуралдаан

2009-10-20

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

22

Ажлын хэсгийн 13-р хуралдаан

2009-09-11

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

23

Ажлын хэсгийн 12-р хуралдаан

2009-06-05

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

24

Ажлын хэсгийн 11-р хуралдаан

2009-04-09

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

25

Ажлын хэсгийн 10-р хуралдаан

2008-09-26

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

26

Ажлын хэсгийн 9-р хуралдаан

2008-08-27

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

27

Ажлын хэсгийн 8-р хуралдаан

2008-07-04 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй

28

Ажлын хэсгийн 7-р хуралдаан

2008-05-30

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

29

Ажлын хэсгийн 6-р хуралдаан

2008-01-15

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

30

Ажлын хэсгийн 5-р хуралдаан

2007-10-15

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

31

Ажлын хэсгийн 4-р хуралдаан

2007-07-04 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй

32

Ажлын хэсгийн 3-р хуралдаан

2007-01-04

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

33

Ажлын хэсгийн 2-р хуралдаан

2006-06-05

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

34

Ажлын хэсгийн 1-р хуралдаан

2006-04-14

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ОҮИТБС-ЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН

Үндэсний зөвлөлийн хуралдаан

Огноо

Хурлын ирц

Хуралдааны тэмдэглэл

1 Үндэсний зөвлөлийн 11-р хуралдаан 2013-12-23 Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
2 Үндэсний зөвлөлийн 10-р хуралдаан 2012-11-28

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

3

Үндэсний зөвлөлийн 9-р хуралдаан

2012-05-08

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

4

Үндэсний зөвлөлийн 8-р хуралдаан

2011-11-10

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

5

Үндэсний зөвлөлийн 7-р хуралдаан

2010-06-24

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

6

Үндэсний зөвлөлийн 6-р хуралдаан

2010-03-05

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

7

Үндэсний зөвлөлийн 5-р хуралдаан

2009-11-30

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

8

Үндэсний зөвлөлийн 4-р хуралдаан

2008-05-19

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

9

Үндэсний зөвлөлийн 3-р хуралдаан

2008-01-30

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

10

Үндэсний зөвлөлийн 2-р хуралдаан

2007-03-13

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

11

Үндэсний зөвлөлийн 1-р хуралдаан

2006-05-12

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй