Дэд ажлын хэсгүүд

Монголын ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн 12-р хуралдааны шийдвэрийн дагуу ажлын 5 дэд хэсэг байгуулсан бөгөөд эдгээр хэсгүүдийн бүрэлдэхүүн, ажлын даалгаварыг эндээс татаж авна уу. Мөн ажлын хэсгүүдийн хуралдааны тэмдэглэл, тайлан дүгнэлттэй доороос танилцана уу. 

1-р ажлын хэсэг: Уул уурхайн салбарын орлогын бүртгэлийг нягтлах, давхар бизнесийн орлогыг тусад нь бүртгэх боломжийг судлах

# Хуралдааны тэмдэглэл Тайлан
1 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.03.23 Танилцуулга

 

2-р ажлын хэсэг: Байгаль орчныг нөхөн сэргээх барьцаа төлбөрийн түвшинг зохистой болгох

# Хуралдааны тэмдэглэл Тайлан
1 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.03.23 Танилцуулга
2 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.03.30
3 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.05.21

 

3-р ажлын хэсэг: Тайлагнах, нэгтгэх үйл явцыг хялбаршуулах, Засгийн газрын болон компаний тайланг аудитаар баталгаажуулах боломжийг судлах

# Хуралдааны тэмдэглэл Тайлан
1 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.03.30 Ажлын хэсгийн тайлан
2 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.04.24
3 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.05.22

 

4-р ажлын хэсэг: Эрдэс баялгийн салбарын гэрээг ил тод болгох, ач холбогдлыг судлан тогтоох, талуудыг нэгдсэн ойлголтод хүргэх

# Хуралдааны тэмдэглэл Тайлан
1 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.03.24 Танилцуулга
2 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.05.22

 

5-р ажлын хэсэг: Уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд хууль жигд ялгаваргүй үйлчлэх болон АМНАТ, жишиг үнийн асуудлыг ойлгомжтой болгох

# Хуралдааны тэмдэглэл Тайлан
1 Хуралдааны тэмдэглэл 2015.03.25 Танилцуулга, Санал

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com